Informace pro firmy

Společnost pro biologickou psychiatrii

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolte, abych Vás informovala, že ve dnech 14. – 17. června 2023 se uskuteční v Kongresovém a kulturním centru Elektra v Luhačovicích již 20. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Do odborného programu konference budou zařazeny otázky mechanismů účinků psychofarmak, prevence a léčby afektivních poruch, schizofrenie, organických poruch, závislostí, úzkostných a neurotických poruch, agrese a impulzivity, zobrazovacích a diagnostických metod, sexuálních dysfunkcí a deviací, neurochemie, neurobiologie a varia.

Organizační výbor konference předpokládá, že farmaceutické firmy působící na českém trhu zde představí své lékové programy zaměřené na výše uvedené tématické okruhy. V této souvislosti organizační výbor nabízí jedné z firem možnost stát se generálním sponzorem a třem dalším firmám převzetí statusu hlavního sponzora konference. Ostatní vystavovatelé budou sponzory konference. Firmě se statusem generálního sponzora a hlavním sponzorům bude poskytnut nadstandardní výstavní prostor s možností umístění firemního loga v jednacím sále či firemní reklamy před budovou KKC Elektra.

Další možností podpory konference by rovněž mohl být provoz konferenčního autobusu po celou dobu trvání akce, zajištění péče o zahraniční hosty konference, úhrady ubytování pro hosty konference, pronájmů techniky apod. Je rovněž možnost úhrady pracovního oběda organizátorů konference (cca 20 významných účastníků). Zájemci o uspořádání firemního sympozia uhradí formou pronájmu konferenčního sálu 74 000 Kč. Dále je možnost Vaší inzerce v programu konference (7 500 Kč).

Standardní rozměr výstavního stánku by neměl překročit 3×2 m. Pronájem za tento prostor byl stanoven na 74 000 Kč pro sponzory – stánek bude umístěn před hlavním sálem v prvním patře. Tento pronájem pro sponzory činí pouze 36 000 Kč, pokud bude stánek umístěn ve výstavních prostorách v přízemí. Pro hlavní sponzory bude pronájem činit 100 000,- Kč a pro generálního sponzora 145 000,- Kč za smluvně sjednané prostory. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě, že dojde k navýšení cen za energie od listopadu 2022 do června 2023 o více než 30 % oproti říjnu 2022, pravděpodobně připočteme ještě cenu za zvýšené náklady na energie.

V případě zájmu o účast Vaší firmy na 20. celostátní konferenci biologické psychiatrie s mezinárodní účastí v Luhačovicích prosím zašlete přihlášku do 28. 2. 2023 na adresu LMC spol. s r.o., Solné 1055, 763 26 Luhačovice, tel. 604 281 825, e-mail: , www.kongres-luhacovice.cz

Po uzávěrce přihlášek k účasti obdrží každá přihlášená firma plánek umístění svého stánku.

Případná upřesnění projednejte prosím osobně či telefonicky s JUDr. Marií Semelovou (kontakty viz www.kongres-luhacovice.cz).

Organizační výbor konference rád přivítá prezentaci Vaší firmy na tomto významném jednání českých psychiatrů. S přátelským pozdravem

                                                                                Prof. MUDr. Klára Látalová, PhD.
Prezidentka Společnosti pro biologickou psychiatrii
Předsedkyně organizačního výboru konference