Pozvánka

21. celostání
KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE
s mezinárodní účastí

Kulturní a kongresové centrum Elektra Luhačovice
11. – 14. června 2025

Motto:
Na památku MUDr. et RNDr. Jana Sikory, CSc.

pořádaná

  • Společností pro biologickou psychiatrii
  • Sekcí biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
  • Kuffnerovým nadačním fondem

ve spolupráci s

  • Českou a slovenskou neurochemickou společností
  • Českou neuropsychofarmakologickou společností
  • Psychiatrickou klinikou Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové
Mozek

Tématické okruhy

Do odborného programu konference budou zařazeny otázky mechanismů účinků psychofarmak, prevence a léčby afektivních poruch, schizofrenie, organických poruch, závislostí, úzkostných a neurotických poruch, agrese a impulzivity, zobrazovacích a diagnostických metod, sexuálních dysfunkcí a deviací, neurochemie, neurobiologie a varia.